TLVP
Home
Czytelnia
Book Nook
Strona
Autora
Mahabharata (po polsku) — Spis opowieści Strona Google’a B. Mikołajewska “Good” violence versus “Bad” Hymny Rigwedy o stworzeniu świata Downloaduj
Mahabharata
w formie PDF
Napisz
do nas

Napisz do nas

Mahabharata

Opowiada: Barbara Mikołajewska
Wydanie I internetowe

The Lintons’ Video Press, New Haven, CT
Copyright © 2015 by B. Mikolajewska

 

Synopsis
    Mahabharata
, księga XIII: Anusasana Parva, część 1

 


Część pierwsza księgi XIII Mahabharaty Anusasana Parva (Księga Instrukcji) w dużej części jest poświęcona tematowi prawa karmy (opow. 198-200), oraz naukom o Śiwie, jego potędze, atrybutach i właściwym sposobie oddawania mu czci (opow. 201-204). Pozostałe opowieści (205-210) dotyczą z kolei bardziej szczegółowych aspektów niektórych religijnych nakazów i działań z nimi zgodnych. Czytając Anasusanę Parvę należy pamiętać, że podobnie jak we wszystkich pozostałych księgach Mahabharaty jej myślą przewodnią są nauki o prawości (dharma), która w całej swej złożoności jest drogą pokonywania złego losu (złej karmy) prowadzącą do szczęścia. Anasusana Parva naucza więc nadal o prawości, choć w swych naukach skupia się głównie na prawych czyli „dobrych” działaniach oddalając się nieco od wiodącego tematu części drugiej i trzeciej Santi Parvy, którym było zaniechanie działań. Temat „dobrych” działań pojawiał się już wielokrotnie. Religia z pomocą swych nakazów próbuje prowadzić jednostkę w ich kierunku, lecz one same wymykają się spod religijnych nakazów mając swą bazę w przekraczającym te nakazy Prawie, czyli dharmie. Pojęcia karmy i dharmy są ze sobą ściśle powiązane.

Trzy pierwsze opowieści (198-200), gdzie cytowane są różne starożytne przypowieści, ukazują całą złożoność pojęcia karmy (działania), jak i jej roli w życiu jednostki. Wielokrotnie już wspominane prawo karmy głosi, że każda żywa istota musi sama skonsumować dobre i złe owoce swych działań w formie szczęścia i nieszczęścia rodząc się ponownie na ziemi w takim porządku istnienia, który odpowiada jej przeszłym działaniom. Z drugiej strony związek między konkretnym aktualnym działaniem i jego skutkiem jest trudny do przewidzenia i dlatego człowiek religijny nie powinien szukać konkretnego owocu działania, lecz nastawić się na wykonywanie tych działań, które religia definiuje jako dobre bez względu na to, jakie są ich teraźniejsze skutki. Takie postępo­wanie jest drogą do poprawy swego przyszłego losu. Mówiąc inaczej dobre działania—czyli te, które wynikają z czyjeś dharmy i które religia próbuje zdefiniować—bez względu na to, jaki jest ich skutek w teraźniejszości, są sposobem na poprawę przyszłej karmy. Wspomniane wyżej trzy aspekty karmy są tematem trzech pierwszych opowieści.

Jaki jest związek między czyimś działaniem i wynikłym z niego złem? Kto ponosi winę za wynikłe z działania zło? Najstarszy Pandawa, Judhiszthira, od dawna stawia sobie te pytania obwiniając siebie za całe zło, które wynikło z wojny Pandawów z Kaurawami. W odpowiedzi na jego pytania Bhiszma cytuje rozmowę między Gautami, ptasznikiem, wężem, Śmiercią i Czasem dotyczącą tego, kto jest winien zła, którym jest śmierć syna Gautami ukąszonego przez jadowitego węża (opow. 198). Czy faktycznie winny jest wąż, który uważa się jedynie za narzędzie Śmierci, czy też winna jest Śmierć lub Czas? Spór ten ostatecznie rozstrzyga Czas twierdząc, że zło wynikłe z ukąszenia węża jest manifestowaniem się karmy (jest owocem przeszłych działań) osób wplątanych w to zachowanie. I tak śmierć syna Gautami wynika z jego karmy, jak i z karmy Gautami i węża, który go ukąsił. W tym miejscu warto przypomnieć specyficzne rozumienie tego, co jest przyczyną w rozumieniu sankhji. Jest to potencjalność zawarta w jakiejś formie, podczas gdy wszystko inne należy do skutków lub manifestowania się przyczyny, która w tym przypadku jest potencjalnością istniejącą w czyjeś karmie.

W kontekście powyższej konkluzji powstaje pytanie, czy to, czego jednostka doświadcza w aktualnym życiu, jest nieuchronne i całkowicie zdeterminowane przez skutki jej działań w przeszłym życiu, czyli jej karmę? Na pytanie to próbuje odpowiedzieć opowieść 199. Rozróżnia się tu karmę nagromadzoną w przeszłym życiu nazywając ją przeznaczeniem i karmę wytwarzaną w teraźniejszym życiu, którą można kontrolować podejmując starania, aby wykonywać dobre działania, które są źródłem dobrej karmy w przyszłym życiu. Ogólnie stawia się tu pytanie, o to, jaka jest rola indywidualnego wysiłku w kształtowaniu swego losu i jaka jest rola przeznaczenia. Odpowiedź na to pytanie znajdujemy szczególnie w rozmowie Brahmy z Wasisztą, gdzie Brahma nie lekceważąc roli przeszłych działań kładzie szczególny nacisk na rolę jednostkowego wysiłku, czyli prawości, w pokonywaniu złej karmy w przyszłości. Inne cytowane przez Bhiszmę przypowieści (o tym jak Sudarśana pokonał śmierć dzięki cnocie swej żony, oraz jak papuga zmieniła los drzewa dzięki swemu przywiązaniu) wychwalają również prawe działania w teraźniejszym życiu i gromadzenie dobrej karmy na przyszłość. Bhiszma cytuje również opowieść o Wiśwamitrze, który zdołał zdobyć bramińskość za życia swymi religijnymi praktykami, lecz z drugiej strony było to możliwe tylko dzięki przeszłym wydarzeniom, w które wplątani byli jego rodzice.

W opowieści 200 Bhiszma opowiada o owocach różnych działań. Naucza, że oddawanie czci braminom przynosi ogromne zasługi, ostrzega jednak, że niezrealizowanie danej braminowi obietnicy jest wielkim grzechem. Status bramina jest najwyższy i jest wielką świętością. Status ten nabywa się mocą urodzenia w kaście bramińskiej, co w cyklu wielokrotnych narodzin może być w końcu osiągnięte przez tych, którzy podczas przeszłych narodzin zgromadzili dobrą karmę Sami bramini podlegają również działaniu prawa karmy i nie realizując za życia wyznaczonych dla nich działań lub wykonując złe działania w swym przyszłym życiu tracą swój bramiński status. Bhiszma ilustruje to cytując dawną opowieść o riszim, który nauczał wedyjskich rytów pewnego pobożnego szudrę, gdyż w ten sposób zgromadził złą karmę, którą  musiał skonsumować w przyszłym życiu rodząc się w bramińskiej rodzinie niższego porządku, której zadaniem było wykonywanie rytów na rzecz rodziny królewskiej, w której z kolei urodził się pobożny szudra. W tej sposób łamiący wedyjski zakaz riszi rodząc się ponownie stał się kimś, kto był zmuszony do wykonywania religijnych usług na rzecz kogoś, kto w przeszłym życiu był szudrą. Inaczej mówiąc zdobył status odpowiadający jego przeszłemu działaniu.

Działania (których przeciwieństwem jest zaniechanie działań) zarówno dobre, jak i złe są tym, co wiąże jednostkę z tym światem i co zmusza ją do ponownych narodzin. Działania lub inaczej karma, są tym co produkuje owoce, które muszą być spożyte w kolejnym życiu. Ci, którzy nie wyrzekli sie jeszcze działań i nie weszli jeszcze na ścieżkę prowadzącą do Wyzwolenia, powinni zawsze wykonywać działania, które są prawe i dobre, gdyż one są źródłem dobrej karmy lub inaczej tego, co w przyszłym życiu jest widziane jako dobry los. Po terminem karmy ukrywa się złożony proces i termin ten służy wyjaśnianiu zarówno obecnej sytuacji danej jednostki, jak i uzasadnieniu znaczenia, jakie ma dla niej dobre zachowanie. Karma jest też tym, co utrzymuje wszechświat w jego złożoności, funkcjonowaniu i istnieniu. Pojęcie karmy odnosi się zarówno do działań jednostki w jej obecnym życiu, jak i do wyjaśniania tego co spotyka ją w obecnym życiu i co spotka ją w przyszłości.

Kolejne cztery opowieści (opow. 201-204) mówią o Śiwie, jego potędze, atrybutach i sposobach oddawania mu czci. Bhiszma nie czuje się wystarczająco kompetentny aby opowiadać o wielkości Śiwy i prosi o to Krysznę. Kryszna opowiada o tym, jak udał się na górę Himawat, aby prosić Śiwę o syna, gdzie spotyka wielbiciela Śiwy, mędrca Upamanju, który naucza go o naturze Śiwy i opowiada o swym spotkaniu z nim (opow. 201). Śiwa ma tysiąc imion (dokładniej tysiąc osiem) i jest wychwalany jako przyczyna wszystkiego, co zostało stworzone. Jego znakiem szczególnym jest męskość, podczas gdy jego żony Umy (Parwati) żeńskość. Znaki te są noszone przez wszystkie żywe istoty tworząc mechanizm stwarzania świata poprzez połączenie dwóch przeciw­nych płci. Śiwa obdarowuje wielbicieli potomstwem. Śiwę można zobaczyć tylko dzięki duchowej wizji zdobywanej przez tych, którzy praktykują jogę. Prawość, asceza, religijne oddanie są drogami prowadzącymi do Śiwy, który, gdy jest zadowolony, nagradza żywe istoty potomstwem. Upamanju opowiada o tym, jak jego matka wprowadziła go na ścieżkę oddania Śiwie, oraz jak zadowolił Śiwę swym oddaniem i otrzymał od niego dar wiecznej obecności Śiwy w swej pustelni. Naucza następnie Krysznę w jaki sposób oddawać cześć Śiwie. Kryszna zadowala  Śiwę, który ukazuje się przed nim i obdarowuje go synem.

Kryszna kontynuuje swe nauki o wielkości Śiwy i naucza Pandawów właściwego sposobu oddawania mu czci (opow. 202 i 203). Śiwę należy czcić recytując jego tysiąc osiem imion. Kryszna recytuje przed Judhiszthirą ów słynny hymn ku chwale Śiwy, który usłyszał od Upamanju, który sam poznał we właści­wym ciągu przekazywania wiedzy. Hymn ten został przedstawiony w opowieści 203. W swej wersji sanskryckiej jest po dziś dzień recytowany przez wielbicieli i wyznawców Śiwy. Dzięki recytowaniu tego hymnu wielu riszich będących wielbicielami Śiwy otrzymało od niego w darze synów (opow. 204), jednym z nich był mędrzec Wjasa, który otrzymał dzięki łasce Śiwy swego syna Śukę.

Pozostałe sześć opowieści (205-210) koncentruje się na bardziej szczegółowych aspektach prawości opisując to, co święte i dostarczając wskazówek co do właściwego postępowania, które pozwala na gromadzenie zasług i jest drogą prowadzącą do poprawy swej karmy w przyszłym życiu i ostatecznie do Wyzwolenia. I tak mowa tu o charakterze małżeńskiej wspólnoty (opow. 205), o cechach tych osób, które zasługują na dary i o grzechach popełnianych przez tych, którzy obdarowują niewłaściwe osoby (opow. 206), o właściwej drodze prowadzącej do zdobycia najwyższego statusu, którym jest status bramina przez osoby, które urodziły się w pozostałych kastach (opow. 209) oraz o obowiązku oddawania czci braminom. Dwie pozostałe opowieści (opow. 207-208) są hymnem wychwalającym święte brody i szczególnie wody Gangesu i opisującym zasługi zbierane przez tych, którzy udają się do świętych brodów z pielgrzymką i kąpią się w ich świętych wodach.

 

 

    Synopses, Mahabharata:   księga I  księga II  księga III  księga IV  księga V  księga VI  księga VII  księga VIII  księga IX  księga X  księga XI  ks. XII, cz. 1  ks. XII, cz. 2  ks. XII, cz. 3    ks. XIII, cz. 1  ks. XIII, cz. 2 First posted: 14 Dec 2015.

 


TLVP
Home
Czytelnia
Book Nook
Strona
Autora
Mahabharata (po polsku) — Spis opowieści Strona Google’a B. Mikołajewska “Good” violence versus “Bad” Hymny Rigwedy o stworzeniu świata Downloaduj
Mahabharata
w formie PDF
Napisz
do nas

Napisz do nas